Sammy Carlson. Keystone, CO with Nike ski team.

©Nate Abbott, 2012